Project Controller

Financieel/Accounting
€78

Site margarethlake Tata Steel

A Lake full with potential

Voor Tata Steel zijn wij vanuit Margareth Lake Group opzoek naar een Project Controller.

Functiecontext

• De eenheid waar de functie deel van uitmaakt is verantwoordelijk voor verbeteringen in de bestuurbaarheid van projecten.

• De belangrijkste klanten van de functies zijn Principal Projectmanagers, Stuurgroepen en het MT PTC.

• De functie werkt vanuit de projectdoelstellingen, de business case en afgesproken budgetten, planning en scope en neemt beslissingen of het nodig is MLE standaards en richtlijnen aan te passen.

Functiedoel

• Het opstellen, beoordelen van en adviseren over (her)begrotingen, (tussen)resultaten en (nieuwe) controltechnieken bij afbreukgevoelige (o.a. groot, strategisch belangrijk) en complexe (o.a. innovatief, veel stakeholders) projecten. De functie is daarmee verantwoordelijk voor de financiële en tijdsmatige inrichting en bestuurbaarheid van deze projecten, waarmee risico’s helder zijn en geminimaliseerd worden.

Verantwoordelijkheidsgebieden / Kerntaken

• Instrumentarium projectcontrol, zodat state-of-the-art projectplanning & control toegepast wordt binnen Tata Steel.

• Achterhaalt de nieuwste internationale kennis over een specifiek projectcontrol specialisme en waarborgt dat Tata steel deze kennis optimaal toepast, o.a. in de vorm van standaards en richtlijnen voor PTC, MLE en TSE.

• Ontwikkelt ideeën over, initieert en leidt (noodzakelijke) veranderingen binnen het werkgebied (op MLE/ TSE niveau), teneinde optimaal in te kunnen blijven spelen op de vraagstelling.

• Leidt de doorontwikkeling van specialistisch instrumentarium (o.a. berekeningswijzen, begrotingstechnieken) en adviseert bij de toepassing ervan (als kennisautoriteit).

• Projectplanningen en -begrotingen, zodat de resultaten, planning en financiën van projecten, met een groot afbreukrisico, bestuurd kunnen worden.

• Verwerft inzicht in de beoogde resultaten, planning en budgetten van het project en in de onderbouwing daarvan.

• Stuurt planning & control medewerkers functioneel aan en achterhaalt informatie bij een breed scala aan verschillende actoren (o.a. aanbiedingen van leveranciers) teneinde goede kostenschattingen en project planningen te verkrijgen.

• Maakt inzichtelijk welke aannames en risico’s in de planning en begroting opgenomen zijn en verkrijgt hiervoor draagvlak.

• Project beheerstructuur, zodat informatiestromen ten behoeve van de besturing van projecten ingericht zijn.

• Overziet het speelveld van projecten, legt contact met een breed scala aan projectbetrokkenen (o.a. inkoop en firma’s) en maakt afspraken over de levering en verwerking van data, termijnbetalingen en planning.

• Adviseert projectinkoop over de te maken afspraken en contracten en signaleert gebreken in het nakomen van contractuele afspraken.

• Ontwikkelt de projectbeheerstructuur (scope/tijd/geld) en de daarbij behorende administratieve organisatie om zodoende het project tijdens de uitvoering te kunnen besturen.

• Risicobeoordelingen, coördineert het risk management op het gebied van de projectbegroting.

• Beoordeelt welke processen en informatie inzichtelijk gemaakt dienen te worden.

• Maakt afspraken met betrokkenen over aan te leveren en te analyseren informatie.

• Waarborgt de kwaliteit en beschikbaarheid van risicobeoordelingen en presenteert de conclusies.

• Projectadviezen, zodat de bestuurbaarheid van projecten ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit verbetert (risk en change management).

• Maakt inzichtelijk in hoeverre de tussenresultaten zich verhouden met de business case, planning en begroting en verwerft inzicht in de ruimte m.b.t. budgetten en tijd .

• Analyseert de risico’s van (mogelijke) overschrijdingen en adviseert projectmanagers, stuurgroep en MT over aanpassingen van budgetten en planningen.

• Rekent projectbeslissingen en voorspellingen door, stelt een herbegroting op en waarborgt dat de aanpassingen doorgevoerd worden in de kostenstructuren en administratieve organisatie.

• Projectrapportages, zodat alle controlinformatie van complexe projecten inzichtelijk wordt gemaakt.

• Onderhoudt contacten met een breed scala aan projectmanagers, engineers en inkopers om de benodigde informatie te verkrijgen.

• Zorgt voor het verzamelen, controleren en structureren van projectgegevens en combineert deze tot overzichten en rapportages t.b.v. de projectbesturing en administratie.

• Waarborgt de juistheid van informatie m.b.t. scope/tijd/geld in rapportages en geeft toelichting op de rapportages.

• Ken- en ervaringscijfers, zodat het inrichten en besturen van projecten continu verbetert.

• Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt ten aanzien van projectbegroting, projectbewaking en projectplanning.

• Herkent patronen in de technische projecten binnen Tata Steel en bepaalt kritische succesfactoren in projecten.

• Vertaalt deze succesfactoren naar kritische performance indicatoren voor het inrichten en besturen van projecten.

Sociale interactie

• Sociale vaardigheid voor het verkrijgen van draagvlak voor planningen, begrotingen en adviezen ter besturing van projecten en voor het functioneel aansturen van planning&control medewerkers.

• Uitdrukkingsvaardigheid voor het inrichten van administratieve processen en het inzichtelijk maken van resultaten en risico’s.

Specifieke handelingsvereisten

• Bijzondere aandacht voor de behandeling van cijfermatige informatie en bij het uitvoeren van berekeningen.

• Bijzondere aandacht voor het juist toepassen van prijzen en kengetallen.

Bezwarende omstandigheden

• Hinder van tijdsdruk (piekbelasting) bij deadline van voorstellen.

Deskundigheid

• Kennis van bedrijfseconomie op WO-niveau of HBO+ voor het plannen en beheersen van grote, complexe projecten en voor het doorontwikkelen van de hierbij behorende processen en instrumenten.

• Kennis van projectcontrol, financieel administratieve systemen, projectadministratie en actuele ontwikkelingen hierin.

• Kennis van de projectenstructuur en administratieve organisatie van Tata Steel.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.